این یک جنبش به سوی آینده ای روشن است

jacqueline-munguia-1pAwJiCD60c-unsplash

هدف

این پلتفرم در تلاش است تا جامعه فارسی زبان را به مثبت اندیشی ترغیب، و به آنها قدرت بخشد، تا با انعطاف پذیری بیشتر و مثبت اندیشی به مواجه با جنبه های مختلف زندگی بپردازند

ما

ما یک گروه از افراد متعهد به انتشار انرژی مثبت و دیدگاه های خوشبینانه در جمعیت فارسی زبان هستیم. ما به قدرت تفکر مثبت و اثر تحول آفرین آن در زندگی افراد اعتقاد داریم. با یک تیم از مدافعان مثبت گرایی، روانشناسان، خالقان محتوا و سازندگان جامعه، ما همه با ماموریت مشترکی برای ایجاد تغییر در زندگی افراد متحد شده ایم.

sia_kid

دانلود

این پلتفرم در تلاش است تا جامعه فارسی زبان را به مثبت اندیشی ترغیب، و به آنها قدرت بخشد، تا با انعطاف پذیری بیشتر و مثبت اندیشی به مواجه با جنبه های مختلف زندگی بپردازند

تماس

تماس

دانلود

این پلتفرم در تلاش است تا جامعه فارسی زبان را به مثبت اندیشی ترغیب، و به آنها قدرت بخشد، تا با انعطاف پذیری بیشتر و مثبت اندیشی به مواجه با جنبه های مختلف زندگی بپردازند